Beynalxalq ödül

Sorğu


Sizcə qlobalaşmaya təkan verən amil hansıdır?Font:      
AVROPA İNVESTİSİYA BANKI
http://www.eib.org

AVROPA PARLAMENTİ
http://www.europarl.eu.int

AVROPA OMBUDSMANI
http://www.euro-ombudsman.eu.int

AVROPA BİRLİYİ MƏRKƏZ BANKASI
http://www.ecb.int

AVROPA BİRLİYİ KOMİSSİYASI
http://ec.europa.eu

AVROPA BİRLİYİ RƏSMİ VEB SƏHİFƏLƏRİ
http://europa.eu

AVROPA BİRLİYİ STATİSTİKASI
http://epp.eurostat.ec.europa.eu

AVROPA BİRLİYİ BÖLGƏLƏR KOMİTƏSİ
http://www.cor.eu.int

AVROPA BİRLİYİ NAZİRLƏR KABİNETİ
http://ue.eu.int

AVROPA BİRLİYİ ƏDALƏT DİVANI
http://curia.europa.eu

BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ İNKİŞAF PROQRAMI
www.scc-undp.org

UNDP-AZƏRBAYCAN
www.un.az.org./undp/az

AZƏRBAYCAN BİRGƏ YARDIM (UAFA) TƏŞKİLATI
www.uafa.org.uk

AVRASİYA FONDU AZƏRBAYCAN NÜMAYƏNDƏLİYİ
www.efazerbaijan.org

AVROPA BİRLİYİ "TACİS" PROQRAMI
www.tacis.co-az-net

DÜNYA BANKI
www.worldbank.org

AVROPA-QAFQAZ-ASİYA-TRACECA NƏQLİYYAT DƏHLİZİ
www.traceca.org

AZƏRBAYCANDAKI AVROPA EVİ
www.eupopahouse.-az.org


Şərhlər: 0
Bu məqaləyə fikir bildir və ya şərhlərə bax

TV lahiyə